Tariefstelsel IVW-DL

In 2003 is bij IVW-DL een begin gemaakt met het invoeren van een kostendekkend tariefstelsel waartegen de NVCL en DHA zich van het begin af aan verzet hebben door weigering van betalingen, indienen van bezwaren, inspreken op hoorzittingen en procesvoering. Het tariefstelsel is in 2008 deels aangepast waarbij de instandhoudingskosten (grotendeels) vervallen zijn. Voor de opleidngsinstellingen zijn pas per 2011 (na aanhoudend bezwaar) de instandhoudingskosten grotendeels vervallen. In de tussenliggende jaren zijn door de bedrijven dus onredelijke tarieven betaald.

Hieronder het archief.

 • Kamervragen 2003
 • Rechterlijke uitspraak over tariefstelsel
 • Rapport Commissie Michiels, Controlekosten Luchtvaart
 • Eind 2009 worden er inderdaad creditnota's naar bedrijven gestuurd maar tot grote verbazing van de ontvangers komen er ook aanmaningen terwijl de bezwaarschriften niet afgehandeld zijn. Uit navraag blijkt dat de FTO's en opleidingsinstelling gewoon belast blijven ondanks het feit dat op de factuur Instandhoudingskosten staat. Het argument is dat de scholen vergunningen van tijdelijke aard hebben en de instandhouding eigenlijk vergunningverlening is (in plaats van verlenging) en geen handhaven of toezicht. Wel bijzonder want op de facturen staat INSTANDHOUDING. Het rapport Michiels zegt er ook echt iets anders over in 7.1 onder lid c


  c) Post-toelating in ruime zin.
  In gevallen waarin een vergunning voor onbepaalde tijd is verleend en er geen sprake is van wijziging van de vergunning, maar ook wanneer bij een vergunning voor bepaalde tijd de controle niet in direct verband staat met een post-toelatingsbeslissing als bedoeld onder b, kan tussen post-toelating en handhaving alleen worden onderscheiden ingeval de post-toelatingscontrole niet ziet op naleving van wettelijke voorschriften.

 • Voorbeeld aanmaning verstuurd ondanks uitspraken, intern advies en bekendmakingen

 • Omdat de besluitvorming tegen de afspraken in, in strijd met de rechtsspraak en zonder afhandeling van de bezwaren tot stand is gekomen heeft de vereniging bezwaar gemaakt en worden alle leden opgeroepen dat ook te doen.

 • Bevestiging van bezwaar januari 2008 waar verder nooit meer iets over is gehoord
 • Voorbeeld Factuur 2009 met brief Breukhoven
 • De ledenvergadering heeft eerder al besloten opdracht te geven aan een avocaat om de onterecht betaalde handhavingskosten over de afgelopen 5 jaar terug te vorderen.

  Vanaf 10 december 2009 heeft de IVW ook NIEUWE facturen verstuurd. Daartegen is bezwaar gemaakt door de bedrijven en de branchevereniging.

 • Standaard bezwaar op besluit Breukhoven
 • Standaard bezwaar op facturen najaar 2009
 • Antwoord op bezwaren aan de NACA februari 2010
 • Veel bezwaren van bedrijven op de facturen 2003-2008 zijn procedureel afgewezen. Dat gaat vaak over de termijn waarbinnen gereageerd moet worden. Opvallend is dat de overheid systematisch alle termijnen blijft overschrijden. In de week 15-19 maart 2010 zijn er nog een aantal hoorzittingen geweest. In sommige zaken is ook uiteindelijk antwoord gekomen en daarin heeft IVW laten weten dat deze tarieven zullen worden herzien. Ook hier valt de overschrijding van de termijnen door de overheid op.

 • Antwoord op bezwaar tarieven verlenging FTO en TRTO
 • Antwoord op bezwaar tegen aanmaningen over FTO-TRTO verlengingen.
 • Tariefstelsel 2010
 • Ondanks de rechterlijke uitspraken en het interne advies is besloten de wetgeving niet te wijzigen en een deel van de instandhoudingskosten te blijven factureren. In het tariefstelsel 2008 en 2010 is dit nogal opzichtig gedaan door de kolom INSTANDHOUDINGSKOSTEN bij de FTO en TRTO een andere naam te geven. Er staat nu HERAFGIFTE. En erg creatief is de noot waarbij gesteld wordt dat het tarief afhankelijk is van de looptijd van de vergunning. Korter dan 36 maanden het lage tarief en anders het hoge tarief.

  In maart 2010 worden er hoorzitingen gehouden over de bezwaren tarief instandhouding FTO/TRTO

  Eind 2010 en begin 2011 komt uiteindelijk uitspraak op de bezwaren en antwoord op de tijdens hoorzittingen gestelde vragen. Een deel van de facturen is gecrediteerd , de bezwaren worden terigwerkend niet ontvankelijk verklaard (omdat gecrediteerd is) en er komt een gewijzigde tariefregeling uit.

  Per 1-1-2011 is er een nieuwe tariefregeling waarbij aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Het tarief voor de instandhouding van de TRTO/FTO bedraagt nu 252 (was 2925,-)


 • Tariefstelsel 2011