Dossier RBML geopend 2008

Dossier RBML standpunten van de NACA

Vanaf 1 november 2009 is de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) van kracht. In de RBML wordt een aantal bevoegdheden over kleine luchthavens en amdere terreinen voor de luchtvaart bij de provincies gelegd. Daaronder ook de afgifte van de ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) Ondanks de bovenliggende wetgeving en de gemaakte afspraken in Inter Provinciaal Overleg (IPO) treden sommige provincies sterk beperkend op in eigen beleid.

De NACA hanteert de volgende ook in het IPO besproken uitgangspunten:

 • Aanvraagtermijn uit RBML van maximaal 4 weken dient gerespecteerd te worden door de provincies
 • Meldingstermijn uit RBML van minimaal 24 uur dient gerespecteerd te worden door de provincies
 • De generieke TUG ontheffing voor 2 starts en 2 landingen wordt niet gebruikt binnen gepubliceerde natuurgebieden en binnen aaneegesloten bebouwing
 • Locatiegebonden TUG is ook in gepubliceerde natuurgebieden mogelijk na afweging
 • Op TUG zijn geen aanvullende afstandsnormen van toepassing (RBML 50 meter van bebouwing)
 • Op TUG zijn geen aanvullende geluidsnormen van toepassing.
 • Op TUG (luchtvaartgeluid) kunnen geen geluidsnormen van industriele inrichtingen toegepast worden.
 • Provincies hebben geen zeggenschap over luchtruim (routes, vlieghoogtes)
 • De gepubliceerde natuurgebieden omvatten stiltegebieden en natuurgebieden met een beheerplan waarin geluid beperkt word. Overige natuurgebieden waar ook met kettingzagen, tractoren en rooimachines gewerkt kan worden en vallen niet in de beperkingen. De gebieden hebben een vastgestelde grootte die niet door bufferzone's vergroot hoeft te worden.

  In een aantal provincies (en gemeentes) zien we beperkingen ontstaan in beleid dat is strijd is met afspraken en de bovenstaande uitgangspunten:

 • De provincie Noord Holland weigert generieke TUG ontheffingen af te geven.
 • Afstand tot bebouwing wordt vergroot naar 500..1000 meter.
 • Afstand tot bebouwing wordt bepaald op grond van geluidscertificaat helikopter (onder toepassing van industriegeluidsnormen Lmax)
 • Aanvraagtermijn gesteld op minimaal 4 weken in plaats van maximaal 4 weken.
 • De tijd voor de meldingen vergroot naar 48 uur of meer in plaats van 24 uur.
 • Provincies wijzen Willekeurige gebieden aan als geluidsgevoelig en dit zonder motivatie.
 • Er worden willekeurige bufferzone's rond natuurgebieden bedacht waarin beperkend wordt opgetreden.
 • Er wordt voorbijgaan aan overgangsrecht voor bestaande terreinen.
 • Er zijn ondanks andere toezegging grote verschillen tussen de provincies.
 • Er worden beperkingen in aantallen bewegingen opgelegd.
 • Er worden beperkingen in de lucht opgelegd voor wat betreft routes en vlieghoogte.
 • Gemeentes proberen te beperken met evenementvergunningen ook als er geen sprake is van evenementen.

 • De Branchevereniging NACA is het uitdrukkelijk NIET eens met het soms verregaande beperkende provinciale beleid en bij de totstandkoming van de diverse beleidsnotities is geen gehoor gegeven aan de wensen van de NACA. Omdat Provinciale vertegenwoordigers van Utrecht voor de rechtbank verklaard hebben dat het beleid in overleg met de NACA tot stand is gekomen zal de NACA zich onder protest terugtrekken uit dit Provinciaal Overleg.

  Dossier RBML, de wetgeving

 • Brief van IVW betreffende Invoering RBML
 • Regeling burgerluchthavens
 • Besluit burgerluchthavens
 • Overgangsrecht
 • Regeling-veilig-gebruik-luchthavens.pdf


 • Dossier RBML, bezwaren en uitspraken

 • TUG afwijzing op grond van geluid in Utrecht
 • Voorbeeld bezwaar weigering TUG op grond van geluid in Utrecht
 • Uitleg niet toepasbaarheid geluidsnormen industrie op luchtvaart
 • Antwoord op kamervragen over helihaven bij natuurgebied
 • Uitspraak rechtbank inzake weigering ontheffing in Zuid Holland
 • Bezwaar tegen herziening Utrechts Beleid 2011
 • Uitspraak betreffende evenementenvergunnng in Houten
 • Antwoord op bezwaar tegen herziening Utrechts beleid 2011

 • Dossier RBML, de Provinciale stukken:

 • Friesland (past geen extra beperkingen toe)
 • Groningen
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Utrecht Utrechtse Geluidsnormen.....ondanks bovenliggende regelgeving.....
 • Website provincie Utrecht
 • Gelderland
 • Zuidholland (buitenwettelijk beleid met 48-uurs melding, bufferzones, afstand tot bebouwing, zie uitspraak rechter)
 • Zuidholland verzwaring eisen 2011
 • Limburg
 • Noord Holland
 • Zeeland
 • Brabant
 • Rapport Waardenburg